Warunki korzystania i ochrona danych

Korzystanie ze strony odbywa się wyłącznie na podstawie następujących zasad. W przypadku obszarów zabezpieczonych hasłem może być konieczne spełnienie szczególnych warunków, o których zostaną Państwo osobno poinformowani


1. Aktualizacja warunków korzystania
Przedstawione tu warunki korzystania z serwisu mogły zostać zmienione lub ulec aktualizacji w przypadku innowacji technicznych lub zmian prawnych. Należy zatem przez skorzystaniem z naszej strony sprawdzić, kiedy sporządzono ostatnią wersję warunków korzystanie z serwisu.

Obecna aktualizacja pochodzi z sierpnia 2009


2. Prawa ochronne
Wulf Gaertner Autoparts AG przyznaje użytkownikowi strony internetowej prawo do wykorzystania tekstów, dokumentów, obrazów, znaków alfanumerycznych oraz treści (zwanych ogólnie w dalszej treści „informacjami”) zawartymi w serwisie internetowym w takim zakresie, jaki został jednoznacznie uzgodniony lub jaki odpowiada celowi, do którego dąży Wulf Gaertner Autoparts AG. Jeżeli nie oznaczono jednoznacznie inaczej, informację są niematerialną własnościa Wulf Gaertner Autoparts AG.

Wulf Gaertner, MEYLE,  lub ich częśći są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Ich komercyjne użytkowanie, uzupełnianie, rozpowszechnianie oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie bez jednoznacznego, wcześniejszego, pisemnego zezwolenia Wulf Gaertner Autoparts AG jest zabronione

Magazynowanie wizerunków produktów, zawartych w katalogach online, ich kopiowanie, komercyjne użytkowanie lub przekazywanie podmiotom trzecim jest dozwolone jedynie po uzyskaniu jednoznacznego, wcześniejszego, pisemnego zezwolenia Wulf Gaertner Autoparts AG. Treści w dziale dotyczącym publikacji prasowych mogą być wykorzystane jedynie w związku z Wulf Gaertner Autoparts AG lub markami, których spółka jest właścicielem. W przypadku korzystania z treści należy zawsze podać, źródło, z którego dana informacja pochodzi, np. „obraz należący do Wulf Gaertner Autoparts AG. Autorski egzemplarz publikacji należy przesłać do działu prasowego Wulf Gaertner Autoparts AG.


3. Odpowiedzialność i świadczenia
Odpowiedzialność i świadczenia. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, jakość i / lub kompletność informacji na naszych stronach internetowych. Nie przejmujemy również żadnej odpowiedzialności za ciągłość dostępu do tych stron. Jesteśmy uprawnieni do ograniczenia, wstrzymania lub zmiany dostępu do stron internetowych i / lub realizowanych usług. Nikt nie może rościć sonie praw do dostępu do obszarów chronionych hasłem. Raz przyznane prawo dostępu do dostępu do obszarów chronionych hasłem może być w każdym czasie odebrane. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które postają wskutek korzystania ze stron internetowych lub informacji lub materiału pobranego z tych stron, niezależnie od rodzaju tych szkód.

Powyższe nie obowiązuje, gdy szkody dotyczą istotnych zobowiązań umownych oraz życia, zdrowia lub ciała lub gdy prawa wynikające z ustaw o odpowiedzialności za produkt zostały naruszone lub gdy my postąpiliśmy złośliwie lub szkody zostały wyrządzone w sposób zamierzony. Takie same zasady dotyczą naruszenia obowiązków przez naszych podwykonawców.

Niniejsze strony internetowe nie zastąpią indywidualnego doradztwa podczas zakupu. Cechy techniczne opisanych pojazdów są podane jedynie przykładowo.Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w każdym czasie.


4. Numery części zamiennych
Wymienione, oryginalne numery części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych i nie mogą pojawiać się na rachunkach i w treści dowodów dostaw, wystawianych podmiotom trzecim.


5. Sprawy pozostałe
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest, jeżeli użytkownik jest handlowcem w rozumieniu Kodeksu handlowego, Sąd w Hamburgu

Niniejsze strony internetowe uwzględniają wymogi kraju, w którym Wulf Gaertner Autoparts AG ma swoją siedzibę.

Jeżeli użytkownik niniejszej strony internetowej korzysta z niej poza zakresem jej obowiązywania, staje się wyłącznie sam odpowiedzialny za stosowanie się do zasad dotyczących korzystania ze strony internetowej, obowiązujących w danym kraju

Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem konwencji narodów zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.